Regulamin

"...przygoda jest wpisana w serce mężczyzny. Każda kobieta chciałaby także dzielić z kimś przygodę. Musisz udać się w góry duszy, w dzikie i niezbadane rejony – i wytropić tę nieuchwytną zdobycz." J.E. Dzikie Serce

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1 Przygodowy Rajd na Orientację TROPICIEL (zwany dalej rajdem) jest rajdem turystyczno-rekreacyjnym.

1.2 Celami rajdu są: szkolenie i nauka oraz zdobycie wiedzy wraz z praktycznym potwierdzeniem własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem, sprawdzenie hartu ducha, wyłonienie osób godnych miana TROPICIELA, popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku, upowszechnienie kultury fizycznej oraz sportu, integracja i wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację, ukazanie Uczestnikom piękna Polski.

II.Rajd:

2.1 Podstawową zasadą podczas rajdu jest zdobycie wszystkich Punktów Kontrolnych (zwanych dalej PK) w limicie czasowym zależnym od wybranej klasy trudności (drużyny mieszane ze względu na inną skalę trudności są premiowane dodatkową godziną):

a) trasa piesza 20km - do pokonania ok.20km w limicie czasowym 5 godzin (drużyny mieszane (damsko – męskie) w limicie 6 godzin),

b) trasa piesza 40km - do pokonania ok.40km w limicie czasowym 11 godzin (drużyny mieszane (damsko – męskie) w limicie 12 godzin),

c) trasa piesza nawigacyjna 40km - do pokonania jak najmniejszej liczby kilometrów w limicie czasowym 11 godzin (mieszane w limicie 12 godzin),

d) trasa piesza 60km - do pokonania około 60km w limicie czasowym 15 godzin (mieszane w limicie 16 godzin),

e) trasa rowerowa 40km - do pokonania około 40km w limicie czasowym 5 godzin (mieszane w limicie 6 godzin),

f) trasa rowerowa 60km - do pokonania około 60km w limicie czasowym 7 godzin (mieszane w limicie 8 godzin).

Osoby, które spełnią te warunki zdobędą miano TROPICIELA.

2.2 Warunkiem przystąpienia do rajdu jest wypełnienie zgłoszenia na stronie internetowej. Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpis na listę startową, która udostępniona jest na stronie rajdu. Wpis na listę startową oraz podpisanie niniejszego regulaminu, po wcześniejszym zapoznaniu się, uprawnia do odbioru w bazie rajdu, minimum godzinę przed startem, karty startowej dla drużyny.

2.3 Start następuje w drużynach kilkuosobowych w zależności od trudności trasy:
a) trasy piesze - 4-6 osobowych,
b) trasa rowerowe - 2-4 osobowych.

2.4 Drużyny w  niezmienionym składzie zmierzają do mety non stop. Zostawienie członka drużyny na trasie skutkuje karnymi punktami lub/i czasem.

2.5 Drużyny wychodzą z punktu startu w ustalonych przez Organizatorów odstępach czasowych.

2.6 Za godzinę startu drużyny jest przyjmowana godzina z listy startowej, która jest dostępna na stronie rajdu najpóźniej na dzień przed startem. W przypadku nie stawienia się na starcie drużyny w określonym czasie lub po czasie, godzina z listy jest przyjmowana jako startowa.

2.7 Wszelkie przerwy podczas rajdu są wliczane w czas przejścia trasy, można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.

2.8 Wydawanie map na starcie następuje na kilkanaście minut przed godziną startu.

2.9 Organizatorzy na starcie dostarczają kserokopię mapy geodezyjnej (skala 1:50000) z zaznaczonymi PK. Używanie map w skali większej niż te dostarczone przez Organizatorów jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.

2.10 Podczas rajdu korzystanie z urządzeń nawigacji GPS jest całkowicie niedozwolone. Uczestnik, który używa urządzeń nawigacji GPS zostanie zdyskwalifikowany. Dopuszczalna jest możliwość używania czarnych skrzynek GPS (bez ekranu) w celu zapisu trasy.

2.11 Uczestnicy mają obowiązek zaliczać kolejne PK zgodnie z kolejnością podaną przez Organizatora.

2.12 Warunkiem sklasyfikowania grupy jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej pierwszego PK. Potwierdzenie PK jest jednoznaczne tylko z perforowaniem i wpisaniem godziny przybycia. Karty bez perforacji i godziny nie są wliczane do trasy.

2.13 O klasyfikacji drużyny w pierwszej kolejności decyduje liczba potwierdzonych punktów PK  zdobytych zgodnie z kolejnością, w limicie czasowym zależnym od trudności trasy (punkt 2.1). W drugiej kolejności decyduje dla:
a) trasy pieszej 20km -  czas przejścia od startu do ostatniego potwierdzonego PK lub mety,
b) trasy pieszej 40km -  czas przejścia od startu do ostatniego potwierdzonego PK lub mety,
c) trasy pieszej nawigacyjnej 40km - liczba kilometrów przebytych od startu do ostatniego potwierdzonego PK, w przypadku braku możliwości oceny trasy (np. z powodu błędnego funkcjonowania trackera GPS), drużyna zostanie sklasyfikowana jak dla trasy pieszej 40km,
d) trasy pieszej 60 km -  czas przejścia od startu do ostatniego potwierdzonego PK lub mety, 
e) trasy rowerowej 40km -  czas przejechania od startu do ostatniego potwierdzonego PK lub mety.
f) trasy rowerowej 60km -  czas przejechania od startu do ostatniego potwierdzonego PK lub mety.
Punkty pominięte pomiędzy ostanim potwierdzonym PK, a metą nie są brane pod uwagę w klasyfikacji.

2.14 Organizator dołoży wszelkich starań, aby działanie urządzeń rejestrujących trasę nawigacyjną było poprawne poprzez wcześniejsze ich sprawdzenie, przetestowanie i przygotowanie.

2.15 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie przygotowanych trackerów GPS spowodowane: popsuciem urządzenia, niepoprawnym zapisem trasy i w innych przypadkach niezależnych i nie wynikających z zaniedbania organizatora. W tych wszystkich przypadkach, które uniemożliwiają klasyfikację "trasy nawigacyjnej", drużyna automatycznie klasyfikowana jest w "trasie pieszej 40km".

2.16 Na trasie rowerowej uczestnicy mają obowiązek posiadania kasków ochronnych, elementów odblaskowych oraz wyposażenia roweru, zgodnego z obowiązującymi przepisami drogowymi.

2.17 Na trasach pieszych uczestnicy mają obowiązek posiadania elementów odblaskowych, poprawiających widoczność (uczestników).

2.18 Podczas rajdu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

2.19 W bazie rajdu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

2.20 Wyniki trasy nawigacyjnej będą opracowane na podstawie proporcji kilometrów: trasa przebyta według wskazań trackera do analogicznej trasy wyznaczonej w lini prostej (km trackera/km idalnej trasy). Za lepszą jest uznawana drużyna o najmniejszy współczynniku.

III.ODZNAKA TROPICIELA:

3.1 Każdy z uczestników/wolontariuszy może zdobyć Odznakę TROPICIELA.

3.2 Aby uzyskać przywilej noszenia Odznak TROPICIELA należy zdobyć odpowiednią liczbę mian TROPICIELA lub/i mian Współoraganizatora TROPICIELA (miana są równoprawne, dopuszczalne są wszystkie kombinacje mian). Uczestnicy otrzymują miano TROPICIELA jeśli ukończą rajd
(pkt II. Rajd, ppkt. 2.1). Wolontariusze, którzy brali czynny udział w przygotowaniach oraz pomagali podczas rajdu otrzymują miano Współorganizatora TROPICIELA.

3.3 Uczestnicy, którzy zdobędą 9 mian TROPICIELA lub/i mian Współorganizatora TROPICIELA uzyskują przywilej noszenia Złotej Odznaki TROPICIELA.

3.4 Uczestnicy, którzy zdobędą 6 mian TROPICIELA lub/i mian Współorganizatora TROPICIELA uzyskują przywilej noszenia Srebrnej Odznaki TROPICIELA.

3.5 Uczestnicy, którzy zdobędą 3 miana TROPICIELA lub/i miana Współorganizatora TROPICIELA uzyskują przywilej noszenia Brązowej Odznaki TROPICIELA.

IV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

4.1 Uczestnicy w czasie trwania rajdu mają prawo iść oraz odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie danej trasy było "czyste" nie mogą oni korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich.

4.2 Wszystkich Uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się drugiego dnia rajdu do godziny 12:00 – w jeden z poniżej podanych sposobów:
- w bazie rajdu,
- na mecie (w przypadku ukończenia rajdu),
- telefoniczne dzwoniąc pod numer telefonu znajdujący się na dokumentach rajdu (w przypadku zejścia z trasy bez przybycia do bazy rajdu). Odmeldowanie obowiązkowe podyktowane jest względami bezpieczeństwa.

4.3 Organizatorzy nie zapewniają transportu dla Uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania danej trasy. W miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć Uczestników do bazy rajdu. Czas oczekiwania na transport może być jednak bardzo długi.

4.4 Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec Uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie, Organizator nie odpowiada.

4.5 Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz p-poż.

4.6 Obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się po torach oraz nasypach kolejowych

4.7 Uczestnicy mogą się poruszać na drogach niepublicznych ogólnodostępnych, na ścieżkach do tego celu wyznaczonych, z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

4.8 Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do posiadania i okazywania na wezwanie Organizatorów i innych służb, ważnego dowodu tożsamości.

4.9 Osoby niepełnoletnie w wieku 14-17 lat startują i Uczestniczą w rajdzie tylko pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w zgłoszeniu.

4.10 Udział w rajdzie jest dobrowolny. Uczestnicy startują w nim na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w bazie rajdu przed startem. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia Uczestnikom. Każdy z Uczestników musi być ubezpieczony we własnym zakresie.

4.11 Zdrowie i bezpieczeństwo Uczestników jest brane jako wartość priorytetowa. Wytyczane drogi są sprawdzane pod względem bezpieczeństwa.

4.12 W razie problemów zdrowotnych utrudniających lub uniemożliwiających udział w rajdzie, uczestnik ma obowiązek zgłosić to mailem lub w bazie rajdu. W uzasadnionych wypadkach Organizator lub obsługa medyczna ma prawo zabronić startu.

4.13 Organizatorzy mają prawo wycofać Uczestnika rajdu z trasy w przypadku stwierdzenia niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

4.14 Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa, Uczestnik odpowiada osobiście.

4.15 Istnieje możliwość zwrotu wpłaty na rzecz rajdu (pomniejszone o opłatę manipulacyjną). Należy to zgłosić 10 dni przed rozpoczęciem rajdu. Po tym terminie środki nie podlegają zwrotowi.

4.16 Istnieje możliwość odbioru koszulek rajdowych do 14 dni po zakończeniu rajdu. Dyplomy z 3 ostanich rajdów wydawane są tylko w bazie rajdu.

4.17 W trakcie zapisów nie można wprowadzać danych osób fikcyjnych lub osób trzecich, organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia takiego zgłoszenia.

4.18 W wypadku gdy rajd nie dojdzie do skutku, z winy Organizatora lub czynników wyższych, Organizator zwraca Uczestnikom wpłaty wpisowe. Straty powstałe u Uczestników z zaistniałej sytuacji nie są pokrywane.

4.19 Wszyscy Uczestnicy startując w rajdzie, wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów i patronów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby innych imprez i rajdów, jak również na ich gromadzenie w bazie danych Organizatorów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U.2014r.poz.1182). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204 z późn. zm.).

4.20 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem rajdu.

4.21 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Uczestnika od jego przestrzegania.